SKF มีผลิตภัณฑ์ Baker สำหรับงานตรวจสอบเฝ้า ระวังมอเตอร์ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง สามารถตรวจพบความผิดปกติของมอเตอร์ไฟฟ้า ก่อนที่จะเสียหาย ผู้นำด้านเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของมอเตอร์ และอายุการใช้งานของฉนวนขดลวด (SKF Baker) เครื่องมือบ่งชี้สภาพที่แท้จริง และ อายุการใช้งานที่เหลือของมอเตอร์ หลังจากที่ได้มีการควบรวมกิจการของ Baker Instrument Company ในปี 2007 ทำให้ SKF กลายเป็นผู้นำในการตรวจสอบวิเคราะห์ และ แก้ไขปัญหามอเตอร์ ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัย สำหรับการ ตรวจสอบวิเคราะห์ ทั้งแบบ Static และ Dynamic ทำให้สามารถรู้สภาพของมอเตอร์ในปัจจุบัน และ ทำนายอายุที่เหลืออยู่ของมอเตอร์ทุกตัวในโรงงานได้ โดยเครื่องมือของ SKF Baker ได้ถูกออกแบบมา ให้เหมาะสมกับความต้องการในการซ่อมบำรุงรักษาแบบเฝ้าระวัง (Predictive maintenance), งาน ตรวจสภาพมอเตอร์ไฟฟ้า ทั้งในแบบ dynamic หรือ online motor monitoring และ แบบ static motor testing เพื่อทำให้มอเตอร์สามารถใช้งานโดยมีประสิทธิภาพสูงสุด Static Motor Testing AWA – Advanced Winding Analyzer จากการศึกษาวิจัยของสถาบันระดับโลก พบว่า 80% ของการช็อตลงกราวด์ ในมอเตอร์ มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของความเป็น ฉนวนระหว่างขดลวด และด้วยฟังก์ชั่น Surge Test ของ SKF Baker ที่สามารถบ่งบอกสภาพความเป็นฉนวนในปัจจุบัน และ จุดเสื่อมสภาพของฉนวน ดังนั้น Baker จึงเป็นวิธีเพียงหนึ่งเดียวที่จะสามารถบอกอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ของมอเตอร์ท่านได้!!!
Dynamic Motor Testing SKF Dynamic Motor Analyzer – EXP 4000 ด้วยฟังชั่น Torque analysis ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ SKF ท่านจะสามารถเห็นโหลดการทำงานที่แท้จริงของเครื่องจักร ทำให้ สามารถปรับปรุงการทำงาน ให้เครื่องจักรสร้างประสิทธิภาพได้สูงสุดอยู่เสมอ และยังแยกสาเหตุต้นตอของปัญหา ว่าเกิดจากปัญหาทาง ไฟฟ้าหรือปัญหาทางเชิงกล ออกจากกันได้อีกด้วย