เครื่องมือจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแบบพกพา SKF Microlog สามารถทำงานทุกด้านที่จำเป็น ในงานซ่อมบำรุงแบบเฝ้าระวัง เครื่องมือวัดค่าความสั่นสะเทือนที่ทรงประสิทธิภาพ แต่ใช้งานได้ง่ายกว่าที่คิด SKF Microlog คือ เครื่องมือวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและตลับลูกปืน แสดงผลออกมาในรูปกราฟความถี่แบบ FFT Spectrum โดยทำงานร่วมกับ โปรแกรมฐานข้อมูลและวิเคราะห์ผล @ptitude analyst ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย การวิเคราะห์ความเสียหายของเครื่องจักร ตลับลูกปืน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานด้วย FFT Spectrum ได้รับการยอมรับ ว่า มีประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุน รวมถึงเป็นการก้าวไปสู่การบำรุงรักษาแบบเฝ้าระวัง (Predictive Maintenance หรือ Condition Monitoring) อย่างสมบูรณ์แบบ
On-Line Condition Monitoring รวบรวมข้อมูลเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างทันท่วงทีเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง และ สามารถวางแผนในการบำรุงรักษาได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่มีผลกระทบต่อการผลิต โดยสามารถกำหนดค่าให้รับสัญญาณจากหัววัดสัญญาณได้หลากหลายทั้ง Acceleration, Velocity, Displacement Sensor และสัญญาณอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถใช้งานเป็นระบบProtection systemsในกรณีที่เครื่องจักรเกิดเริ่มเกิดความเสียหายสามารถแจ้งเตือนไปยัง Control room หรือระบบ DCS เพื่อสั่งหยุดเครื่องจักรได้อย่างทันทีท่วงที ไม่ให้ความเสียหาย ไปกระทบกับเครื่องจักรทั้งระบบ Off-Line Condition Monitoring เป็นการเฝ้าระวังความเสียหายของเครื่องจักรโดยการนำหัววัดสัญญาณไปติดไว้ที่เครื่องจักรและเดินสายสัญญาณเข้าสู่ Junction Box และเมื่อต้องการเก็บสัญญาณก็สามารถนำเครื่องวัดแบบพกพาเช่น Microlog มาต่อเพื่อเก็บสัญญาณที่ได้เพื่อนำไปวิเคราะห์ ปัญหาต่อไป อุปกรณ์ในระบบนี้เหมาะที่จะนำไปใช้กับเครื่องจักรที่ไม่สามารถใช้บุคลากรเข้าไปเก็บข้อมูลได้ เนื่องจากอาจมีปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น Cooling Tower Fan, Fin Fan SKF Asset Management (AMS) กว่า 100 ปี ที่ SKF มีประสบการณ์ เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต อีกทั้งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน Rotating Machine Reliability และกว่า 10 ปี SKF เป็นที่ปรึกษากระบวนการผลิต ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม และยังเป็นผู้นำ ของระบบตรวจสอบสภาวะเครื่องจักร (Condition Monitoring) Asset Management Services เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่มีไปทั่วโลก ซึ่ง SKF ได้นำประสบการณ์และความรู้ที่สะสม มา พัฒนายุทธวิธีในการจัดการบริหารเครื่องเครื่องกลในโรงงานได้อย่างมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย ของโรงงาน SKF ได้นำกระบวนการที่มีชื่อว่า Asset Efficiency Optimization (AEO) มาบริหารจัดการโดยคำนึงถึงเป้าหมายของ การประกอบการ ทั้งในด้านของการผลิตด้วยต้นทุนรวมที่เหมาะสมที่สุด ความปลอดภัยในการทำงาน และผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม (หมายเหตุ : AEO คือแนวทางปฏิบัติที่ SKF ใช้สำหรับการดำเนินงาน ซึ่งในทางปฏิบัติจะมีการประยุกต์ให้เหมาะสม กับโรงงานแต่ละแห่ง)